close
Facebook LinkedIn Twitter YouTube Flickr
 

Emancipatiemonitor 2010: zijn we op stoom?

Fri 04 March 2011

, Alberta Opoku, LEAP


De doelstelling in de nota Meer kansen voor vrouwen: emancipatiebeleid 2008-2011 is niet gehaald. Desondanks is de toon van de Emancipatiemonitor 2010 allesbehalve pessimistisch. ‘Arbeidsdeelname en economische zelfstandigheid van vrouwen verder toegenomen ondanks crisis’, leest het begeleidende persbericht van het CBS.
Bron: CBS.nl en SCP.nl


De ondertitel van de Emancipatiemonitor 2010 luidt: ‘Emancipatie op stoom’. Dat (op stoom, dus) blijkt volgens het rapport uit onder andere deze zaken: de arbeidsdeelname van vrouwen is gegroeid; het aandeel economisch zelfstandige vrouwen is gestegen; er zijn meer vrouwen in management en topfuncties; en meisjes doen het beter in het onderwijs.

Meer meisjes hoger opgeleid
Volgens de Emancipatiemonitor 2010 volgen meer meisjes dan jongens havo, vwo en de hoogste niveaus van het mbo. Meisjes blijven minder vaak zitten en ze verlaten het onderwijs minder vaak voortijdig. In het hoger onderwijs bestaat meer dan de helft van de studenten uit vrouwen. Zij sluiten hun studie vaker succesvol en sneller af dan mannen.

Groei in arbeidsdeelname
In 2001-2005 bleef de netto-arbeidsdeelname (percentage werkenden met een baan van minstens twaalf uur per week) van vrouwen van 15 tot 65 jaar vrijwel gelijk. Daarna steeg die fors: van 54% in 2005 tot 60% in 2009. In 2010 komt de arbeidsdeelname van vrouwen uit op 60%. De doelstelling van 65% in de nota Meer kansen voor vrouwen werd dus niet gehaald.

Deeltijdkoninginnen
Enige relativering is hier op z’n plaats. De arbeidsdeelname van mannen daalde tijdens de crisis met 2 procentpunt naar 74% in 2010. En als we Nederlandse vrouwen langs de lat leggen van de haast lachwekkende internationale norm voor arbeidsparticipatie (een baan van minstens één uur per week), dan behoren we met een arbeidsdeelname van 72% tot de absolute top! Alleen Denemarken scoort hoger. We blijven overigens de onbetwiste deeltijdkoninginnen (74%) van de EU. Duitsland is nummer 2 met 45% in deeltijd werkende vrouwen.

Economisch zelfstandig
Tussen de 15 en 65 jaar is 48% van de vrouwen en 69% van de mannen ‘economisch zelfstandig’. In 2005 had slechts 42% van de vrouwen door betaald werk minimaal een inkomen op bijstandsniveau. Mede door het hoge percentage parttimers is het aandeel economisch zelfstandigen onder vrouwen veel lager dan onder mannen.

Meer vrouwen in de top
Het aandeel vrouwen in hogere en wetenschappelijke managementfuncties is gestegen van 24% in 2003 naar 28% in 2009. Ook in topfuncties (raden van bestuur/directies en raden van commissarissen/toezicht) is het aandeel vrouwen in sommige sectoren gegroeid. In de top van de 100 grootste bedrijven in Nederland groeide het aandeel vrouwen van 7% in 2007 naar 9% in 2009. Bij de rijksoverheid was de groei vrouwelijke hoge en topambtenaren zelfs fors: van 20% in 2008 tot 26% in 2010. Het aandeel vrouwelijke hoogleraren is gestegen tot 12% in 2009.

Pijnpunt: beloningsverschillen
Ondanks de kleine en grote sprongen voorwaarts, willen vrouwen maar niet slagen in beloningsland. In 2009 verdienden vrouwen gemiddeld 80% van het bruto-uurloon van mannen, in 2006 was dat 79%. Werkervaring, beroepsniveau, opleiding en leidinggeven worden als excuus gebruikt voor de beloningsverschillen. Ook als daar rekening mee wordt gehouden, blijft er een loonverschil over van 9% in het bedrijfsleven en 8% in overheidssectoren.

Meer info
De Emancipatiemonitor is een tweejaarlijks rapport van het Sociaal Cultureel Planbureau en het Centraal Bureau voor de Statistiek dat is opgesteld op verzoek van het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap. De publicatie is verkrijgbaar bij de (internet-)boekhandel of te bestellen via www.scp.nl. Voor actuele CBS-cijfers en -publicaties over emancipatie kun je terecht bij het dossier Emancipatie op www.cbs.nl.Print